11.1 UPnP配置

点击,显示界面如下:

启用UPnp:是否开启UPnP

广域网接口:选择广域网接口

在网络中显示:是否开启此功能

results matching ""

    No results matching ""